Wettelijke vermeldingen

Het gebruik van deze site is onderworpen aan volgende gebruiksvoorwaarden. Door u toegang te verschaffen tot de informatie die op deze website ter beschikking staat, erkent u kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te aanvaarden.
Uitgever
Deze website is uitgegeven door de Kamer van Koophandel van de Littoral Hauts-de-France – 24 Boulevard des Alliés – CS 50199 – 62104 CALAIS CEDEX
Toepasselijk recht
De inhoud van deze website valt onder de Franse wetgeving.
Cookies
Persoonlijke gegevens worden door een systeem van cookies verzameld terwijl u op de website surft, en dit voor statistieke doeleinden. Deze op uw computer opgeslagen bestanden staan de Kamer van Koophandel van de Côte d’Opale toe de informatie betreffende uw internetbezoek te op te slaan (geraadpleegde pagina’s, datum en uur van raadpleging…) Deze gegevens staan ons in geen geval toe u te identificeren; zij hebben uitsluitend tot doel ons te helpen u een betere toegang te bieden tot de aangeboden diensten en deze website te verbeteren. U kan het opslaan van cookies weigeren door uw webbrowser in te stellen volgens de modaliteiten die u vindt op de website van de Franse Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheid (www.cnil.fr).

Inhoud van de website
Het project kan de juistheid, precisie, actualisatie of volledigheid van de gegevens die op deze site ter beschikking staan niet garanderen. Bijgevolg wijst de organisatie van het project elke verantwoordelijkheid aangaande eventuele onnauwkeurigheden, onjuistheden of ontbrekende informatie betreffende de informatie beschikbaar op de site, af.

Intellectuele eigendom
Deze website, evenals alle elementen die er deel van uitmaken (met name teksten, foto’s, video’s, merktekens,…), vormen een intellectueel werk in de zin van de artikels 112-2 en volgende van de Wetgeving op Intellectuele Eigendom, die als dusdanig onder de Franse en internationale wetgeving op Literaire en Artistieke Eigendom valt. Het kopiëren van pagina’s van deze site op om het even welk materiaal (harde schijf inbegrepen), is uitsluitend toegestaan voor privé gebruik. Derhalve is elke voorstelling of gehele of gedeeltelijke reproductie voor commerciële doeleinden, die zou kunnen gemaakt worden van de website of van elementen waaruit deze is samengesteld, zonder voorafgaande en schriftelijke goedkeuring van de organisatie, verboden en kan deze een daad van namaak of vervalsing betekenen, die valt onder de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vervalser. De rechten verbonden aan de reclame films en aan de muzikale composities die hiervan deel uitmaken, zijn ten voordele van de eigenaar van de opnames van het desbetreffende werk. Alle internetgebruikers kunnen de artikels en commentaren lezen en eventueel zelf een commentaar plaatsen. Om te kunnen genieten van bepaalde functionaliteiten van deze website moet de gebruiker zijn naam, voornaam en geldig email adres opgeven vooraleer een commentaar te plaatsen, die dan voorgelegd wordt aan de moderator. De uitgever behoudt zich het recht voor om een commentaar te matigen, te wijzigen of te verwijderen in geval van het niet-respecteren van de gebruiksovereenkomst, zonder dat dit nadeel berokkent aan de andere uitgeversrechten.

Hyperlinks
De links die via hypertekst gecreëerd werden in het kader van deze internetsite naar andere internetsites toe, kunnen in geen geval vallen onder de verantwoordelijkheid van de organisatie wat betreft hun inhoud of de links die ze bevatten, evenmin wat hun exploitatievoorwaarden (met name het beheer van persoonlijke gegevens,…) aangaat. De mogelijkheid eenvoudige hypertekst links naar de site te creëren is onderhevig aan het voorafgaandelijk akkoord van de organisatie. Elk soort absolute hypertekst link, of link die de techniek van “framing” gebruikt (het afbeelden van een pagina in een kader op een andere site) is verboden.
Vrijstelling van de technische verantwoordelijkheid
De site verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om op elk moment bereikbaar te zijn. Hij wijst evenwel elke verantwoordelijkheid af bij geval van moeilijkheden om toegang tot de website te krijgen of bij onderbrekingen van de connectie, ongeacht de oorzaken hiervan. Hij behoudt zich met name het recht voor elke wijziging die hij nuttig acht aan de site aan te brengen, en dit zonder voorafgaande verwittiging en zelfs indien hierdoor de toegang tot de site onderbroken wordt. Bovendien kan hij niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele directe of indirecte schade, onder meer het niet toegankelijk zijn van de website, het verlies van gegevens, beschadiging, vernietiging of virus die uw informatica materiaal zouden kunnen beïnvloeden en/of de aanwezigheid van een virus op zijn website. U erkent te hebben nagegaan dat de gebruikte software en hardware geen enkel virus bevat en in goede staat is.